8 ทิศ 9 ตำแหน่ง ภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ในวิชาฮวงจุ้ยมุ่งเน้นให้ความสำคัญระหว่าง มนุษย์ หรือ ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน อาคาร ว่าต้องมีความสอดคล้องสมดุลจึงจะนำความก้าวหน้ารุ่งเรืองมาสู่คนที่อยู่อาศัยภายในอาคารบ้านเรือนหลังนั้นได้ และในวิชาฮวงจุ้ยได้กำหนดตำแหน่งและทิศภายในบ้าน โดยกำหนดให้บ้านแต่ละหลังแบ่งที่ดินภายในบ้านออกเป็น 8 ทิศ 9 ตำแหน่ง โดยทิศทั้ง 8 มีรัศมีของที่ทาง ทิศละ 45 องศา ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยได้นำเรื่องของความปรารถนาของมนุษย์ ทั้ง 9 ประการ มาประกอบแผนภูมิลั่วซูโดยใช้แผนภูมิหลังกำเนิด(ฮั่วเทียน ปากัว) ประกอบกับทิศทั้ง 8 ที่รายล้อมอาคารบ้านเรือนผสมกับตำแหน่งศูนย์กลางของอาคารบ้านเรือนโดยกำหนดความเกี่ยวเนื่องระหว่างทิศกับความปรารถนาดังนี้ 1.ตำแหน่งที่ทางทิศเหนือของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้านอาชีพธุรกิจการค้า 2.ตำแหน่งที่ดินทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้านความรักความข้องเกี่ยว 3.ตำแหน่งที่ทางทิศตะวันออกของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้านครอบครัว ความรักความสามัคคีของคนในบ้าน 4 .ตำแหน่งที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้าน ความมั่งคั่งร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง 5.ตำแหน่งที่ดินศูนย์กลางของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านสุขภาพ 6.ตำแหน่งที่ดินทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านผู้ช่วยเหลือ อุปถัมภ์และปกป้องคุ้มครอง 7.ตำแหน่งที่ดินทิศตะวันตกของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านบุตรและบริวาร 8. ตำแหน่งที่ดินทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านความรู้และวิสัยทัศน์ 9.ตำแหน่งที่ทางทิศใต้ของอาคารบ้านเรือนสอดคล้องกับความปรารถนา ด้านชื่อเสียงและการจดจำ […]